Изя Вайснегер (izyaweisneger) wrote,
Изя Вайснегер
izyaweisneger

Мой шедевр “Израиль - г@но!" на иврите и английском

Не удивляйтесь. Почти совершенный, почти машинный перевод.
לפני כמה ימים זה מה שקרה לי. אני חוזר אתמול הביתה, ועל הקיר יש כיתוב: “ישראל - חרא!
ובכן מה לקחת מטפשים? להעליב מכאלה זה לא לכבד את עצמך. לקחתי סמרטוט ובזמן ששפכתי מים לדלי כדי לשטוף את החרפה הזו, כמעט כל העיר התכנסה ליד הבית שלי. ולא סתם נאסף, אלא כולם עם דגלי ישראל, כרזות ועליהם באותיות גדולות: "תוריד את ידיים מאיזיק האהוב שלנו!"
כל כך התרגשתי מהאהבה הארצית הזו שאפילו דמעות זלגו בעיניי. "יקיריי, אני חושב, - איך אני רוצה לחבק את כולכם!"
באלוהים, הוא היה מחבק את כולם, כל אחד ואחת מנתיניו הנאמנים, אך בגלל ההסגר הוא לא יכול היה לעשות זאת, כמובן.
בינתיים האנשים ממשיכים לבוא לביתי ולבוא. אני רואה פעילי חברת הפנסיונרים הרוסים "למען עתיד הגון!" ובאמת, מי עוד אם לא הם, פנסיונרים צעירים בני 75+, נלחמים למען עתידנו המזהיר?
מאחוריהם, בשורות מסודרות בנעלי עקב, אמהות חד הוריות של עמותת "אוהבים את אמא שלך" ועוד אנשים רבים נוספים יורדות אליי הביתה, והן מורידות! וכולם זועמים, אנטישמיות מכוערת בכעס, מעשי האנטישמים ונשבעים לי אמונים.
הטלוויזיה נמצאת שם, כל מיני אמנים, אפילו גלקין עצמו עם אשתו ופיליפ ...
אין ספק שאצטרך לדבר עם עיתונאים, ואפילו חשבתי שעלי ללבוש חליפה לאירוע שכזה, רק על רקע כיתוב כזה, אין זה מן הראוי לערוך מסיבת עיתונאים ... רציתי להתקשר לאחד מקציני הביטחון שלנו, אפילו אל"מ כדי שהוא ופקודיו ימחקו את הכיתוב, אבל באותה תקופה חגו באוויר מסוקים של חיל האוויר שלנו עם חברי הממשלה ולא היה זמן לזה.
ובכן, אני חושב שזה הכרחי, איך הם מכבדים אותי!
כשראש הממשלה עצמו הגיע עם אשתו וילדיו, יצאתי לברך אותו, ובמקביל מודה לעם על אהבתם בפריסה ארצית. טיפסתי על במה שהורכבה במיוחד לאירוע זה כדי לפנות לנאום מסביר פנים לעם וכאן ...
כשחביתה שלמה של אנשי ק.ג.ב מקומיים תקפה אותי, הרגשתי כמו טאראס בולבה אמיתי, שעליו נתלו ארבעים פולנים בבת אחת, ולא הנשיא העצמאי של מדינתנו, שהצילה את אלוהים.
"" תן לאנשים ללכת! "- צעקתי, אבל הם לא הקשיבו לי והורידו הכל מהבמה.
לבסוף, ראשם התערב.
-מי אתה? הוא שאל אותי.
-מי אני? - התמרמרתי. - והעצרת הזו - לכבוד מי זה, אה? כל האנשים באו לתמוך בי, להראות למזימה האנטישמית הגויאנית הבינלאומית שאיזיה, כלומר אני, כלל לא ברור!
-טיפש! - שלהם היה ממורמר. -פגישה לתמיכה במדינת ישראל, לא אתה!
וחשבתי ...
עכשיו אני יושב באופקים שלי, שותה תה וחושב על חילופי הגורל.
והכתובת ישראל - חרא פורסמה על ידי כל כלי התקשורת המובילים בעולם.
ועל רקע הכיתוב באותיות גדולות, כולם נדלקו: ראש הממשלה שלנו, שרים, חברי וחברי כנסת, פנסיונרים, אמהות חד הוריות וחלוצותיהן, וכן כל הכוכבים הקשישים של הבמה הסובייטית-ארף.
ובאו"ם נושא הכיתוב על ביתי נכלל בסדר היום הבא של האסיפה הכללית. ובכן, זו בהחלט לא תהיה בעיה - העסק שלנו צודק, מכיוון שג'נה, ומבחינתי, רק גשה, ידידי הוותיק.
ובכן, מה שקורה איתי, אני לא נושא כל טינה מכיוון שאני אוהב את המדינה שלי ואת עמי. כולנו משפחה אחת. ובמשפחה שפשוט לא קורה.


The other day here is what happened to me. I am returning home yesterday, and on the wall there is an inscription: “Israel - shit!
Well what to take from fools? To be offended by such people is not to respect yourself. I took a rag and while I was pouring water into a bucket to wash off this disgrace, almost the whole city gathered near my house. And not just gathered, but all with Israeli flags, banners, on which in large letters: "Hands off our beloved Israel!"
I was so moved by this nationwide love that even tears welled up in my eyes. "My dear ones, I think, - How I want to hug you all!"
By God, he would have hugged everyone, each and every one of his loyal subjects, but because of the quarantine he could not do this, of course.
Meanwhile, the people keep coming to my house and coming. I see activists of the society of Russian pensioners "For a Decent Future!" And really, who else if not them, young pensioners 75+, fight for our bright future?
Behind them, in orderly rows in high heels, single mothers from the “Love your mother” association and a lot of other people are being brought down to my house, and they are being brought down! And everyone is indignant, angrily stigmatizing anti-Semitism, the machinations of anti-Semites and swear allegiance to me.
Television is right there, all sorts of artists, even Galkin himself with his wife and Philip ...
Surely I will have to speak to reporters, and I even thought that I should wear a suit for such an occasion, but against the background of such an inscription it is not comme il faut to hold a press conference ... I wanted to call one of our security officers, even a colonel of some kind so that he and his subordinates wipe the inscription, but at this time helicopters of our Air Force with members of the government circled in the air and there was no time for that.
Well, I think this is necessary, how they respect me!
When the prime minister himself arrived with his wife and children, I went out to greet him, and at the same time thank the people for their nationwide love. I climbed onto the stage specially assembled for this occasion to address a welcoming speech to the people and here ...
When a whole pack of local KGB officers attacked me, I felt like a real Taras Bulba, on whom forty Poles hung at once, and not the freelance president of our God-saved country.
“” Let me see the people! ”- I yelled, but they did not listen to me and pulled everything off the stage.
Finally, their chief intervened.
-Who are you? he asked me.
-Who am I? - I was indignant. - And this rally - in honor of whom is it, eh? All the people came to support me, to show the international goy anti-Semitic conspiracy that Izya, that is, I, is not at all shit !
-Moron! - theirs was indignant. -Meeting in support of the state of Israel, not you!
And I thought ...
Now I sit in my Ofakim, drinking tea and thinking about the vicissitudes of fate.
And the inscription that, Israel -shit , was published by all the world's leading media.
And against the background of this inscription in large letters, everyone lit up: our prime minister, ministers, members and members of the Knesset, pensioners, single mothers and their pioneers, as well as all the elderly stars of the Soviet-Eref stage.
And at the UN, the issue of the inscription on my house is included in the next agenda of the General Assembly. Well, this will definitely not be a problem - our business is right, since Gena, and for me, just Gesha, my old friend.
Well, what is so with me, I do not bear any grudge, because I love my country and my people. We are all one family. And in a family that just does not happen.

Намедни вот какая история со мной приключилась. Возвращаюсь я вчера домой, а на стене надпись: “Израиль - г@но!
Ну что с дураков взять? Обижаться на таких - себя не уважать. Взял я тряпку и пока наливал воду в ведро, чтобы это безобразие смыть, у моего дома чуть ли не весь город собрался. И не просто собрался, а все с флагами израильскими, транспарантами, на которых большими буквами: “Руки прочь от нашего любимого Изи!”
Я так растрогался от этой всенародной любви, что у меня даже слёзы на глаза навернулись. “Родные мои, -думаю, - Как же я хочу вас всех обнять!”
Ей-богу, всех бы обнял, каждого и каждую из своих верноподданных, но из-за карантина этого сделать не мог, естественно.
А народ между тем к моему дому всё прибывает и прибывает. Вижу, среди прибывших активистов общества русских пенсионеров “За достойное будущее!” И правда, кому как не им, молодым пенсионерам 75+, за наше светлое будущее бороться?
За ними стройными рядами на высоких каблуках матери-одиночки из ассоциации “Люби твою мать” и много ещё всякого люду так и валят к моему дому, так и валят! И все возмущаются, гневно клеймят антисемитизм, происки антисемитов и клянутся в верности мне.
Телевидение тут как тут, артисты всякие, даже сам Галкин с супругой и Филиппом…
Наверняка придется выступать перед журналистами, и я даже подумал, что надо бы одеть костюм по такому случаю, только вот на фоне такой надписи устраивать пресс-конференцию не комильфо… Хотел я подозвать кого-нибудь из наших офицеров безопасности, пускай даже полковника какого-нибудь, чтобы он и его подчиненные надпись подтерли, но в это время закружили в воздухе вертолеты наших ВВС с членами правительства и уже не до того было.
Ну, думаю, это же надо, как меня уважают!
Когда прибыл сам премьер с супругой и детьми, я вышел ему навстречу, чтобы приветствовать, а заодно уже и поблагодарить народ за всенародную любовь. Полез я на собранную специально по такому случаю сцену, чтобы обратиться с приветственной речью к народу и тут…
Когда на меня накинулась целая свора местных гэбистов, я почувствовал себя настоящим Тарасом Бульбой, на котором повисло сразу сорок ляхов, а не президентом-фрилансером нашей богоспасаемой страны.
“”Пустите к народу!”- орал я, а они меня не слушали и всё стаскивали со сцены.
Наконец, вмешался их главный.
-Ты кто такой? - спросил он меня.
-Я кто такой? -возмутился я. - А этот митинг - в честь кого он, а? Весь народ пришел поддержать меня, показать международному гойскому антисемитскому заговору, что Изя, то есть я, вовсе не г@вно!
-Идиот! - возмутился ихний. -Митинг в поддержку государства Израиль, а не тебя!
А я-то думал…
Теперь сижу у себя в Офакиме, пью чай и думаю о превратностях судьбы.
А надпись ту, Израиль - г@вно, опубликовали все ведущие мировые СМИ.
И на фоне этой надписи крупными буквами, засветились все: наш премьер, министры, члены и членши Кнессета, пенсионеры, матери-одиночки и их пионеры, а также все престарелые звезды советско-эрэфовской эстрады.
А в ООН вопрос о надписи на моем доме внесен в ближайшую повестку дня Генассамблеи. Ну, с этим точно проблем не будет - наше дело верное, поскольку Гена, а для меня просто Геша, мой давний приятель.
Ну а то, что со мной так, то я зла не держу, потому что люблю свою страну и свой народ. Мы же все - одна семья. А в семье чего только не бывает.

By Israel Bisserglik-Waisneger
Subscribe

 • Мои твиты

  Вт, 22:40: Мой комментарий к записи «Коровушки» от abyssal_being https://t.co/Rq6QKgXSVV Вт, 23:27: Поздравление Иуде…

 • Мои твиты

  Пн, 20:07: БАГАЦ распорядился признавать пройденные в Израиле реформистские и консервативные гиюры Высший суд справедливости…

 • Мои твиты

  Пн, 02:15: Ну так в этом ещё Гитлер убедился, что русские непрошибаемый народ.))) https://t.co/58qy2q5X0s

promo izyaweisneger february 14, 2017 08:00 13
Buy for 10 tokens
На дружбу дружбой отвечаю. На вражду - враждой. На комментарий - комментарием. На репост - репостом(Без порно и политики.) На лайк - лайком. :-)
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments